کدگذاری کالا به روش کدینگ ویژه

روش کدینگ ویژه:

قبل از هرکاری ابتدا باید طبق مراحل طبقه بندی و نام گذاری کالا که بحث گردید، نسبت به دسته بندی و گروه بندی و تخصیص نام به کلیه اقلام اقدام نموده بر این اساس کلیه اقلام، کالاها و قطعات در انبارهای کارخانه را می توان بر اساس کدهای ۶ الی ۱۲ رقم تعریف شوند (تعداد ارقام کد بسته به سیاست های سازمان و مقدار فراوانی کالاهای یک سازمان و تعداد زیر گروها تعریف می شود). به عنوان مثال بصورت کد ۸ رقمی کدگذاری می تواند به صورت زیر باشد:

بدین صورت که رقم اول ماهیت (مواد اولیه، کالای نیمه ساخته، محصول، قطعات یدکی و…)، دو رقم دوم کد گروه اصلی، دو رقم سوم کد گروه فرعی و سه رقم آخر کد سریال جنس باشد.

coding

نمونه کد کالا یا اقلام انبار مربوط به مثال فوق: ۴۳۳۰۴۰۱۰

در این مثال:

ماهیت (اولین رقم سمت چپ): ارقام ۱ تا ۹ را شامل می شود و طبق این سیاست تعریف شده ۹ نوع ماهیت قابل تعریف می باشد. منظور از ماهیت: مواد اولیه، نیمه ساخته، محصول، قطعات یدکی و ملزومات، ضایعات و… می باشد

کد گروه اصلی: ارقام ۰۱ الی ۹۹ شامل می شود، که طبق این سیاست تعریف شده تعداد ۹۹ گروه اصلی برای هر ماهیت قابل تعریف می باشد.

کد گروه فرعی: ارقام ۰۱ الی ۹۹ شامل می شود، تعداد ۹۹ گروه فرعی برای هر گروه اصلی قابل تعریف می باشد.

کد قطعه (شماره سریال قطعه): ارقام ۰۰۱ الی ۹۹۹ شامل می شود، که می توان برای هر گروه فرعی تعداد مجموع ۹۹۹، کالا را تعریف کرد.

یک مثال از کد گذاری ۸ رقمی :

به عنوان مثال ماهیت مواد می تواند شامل (کد ۱: مواد اولیه، کد ۲: نیمه ساخته، کد ۳: محصول، کد ۴: قطعات یدکی و ملزومات، کد ۵:ضایعات، الی…. ۹) که می توان ۹ نوع ماهیت تعریف کرد.

ما به عنوان نمونه قطعات یدکی و ملزومات (کد ۴) را انتخاب کرده که می تواند دارای گروه های اصلی زیر باشد.

۰۱: انواع فرزها، ۰۲: انواع مته ها، ۰۳: انواع برقوها، ۰۴: انواع قلاویز و الماس، ۰۵: انواع تیغچه و …. ۳۴:لوازم الکترونیکی …. الی ۹۹) که تعداد ۹۹ نوع گروه اصلی قابل تعریف برای کالاهای با ماهیت قطعات یدکی و ملزومات قابل تعریف است.

و به عنوان نمونه در گروه اصلی ۰۲، انواع مته ها گروه های فرعی زیر می تواند تعریف شود:

۰۱ انواع مته معمولی، ۰۲ انواع مته الماسه، ۰۳ انواع مته سنتر، ۰۴ انواه مته پخ، ۰۵ انواع مته دوبل، ۰۵ انواع گریدر والی …. ۹۹ گروه فرعی قابل تعریف است.

و در آخر به عنوان نمونه برای گروه فرعی ۰۱ یعنی انواع مته معمولی می توان کد کالاهای زیر را تعریف کرد:

۰۰۱ مته معمولی نمره ۱، ۰۰۲ مته معمولی نمره ۲، ۰۰۳ مته معمولی نمره ۳ و الی… ۹۹۹، که تعداد ۹۹۹ نوع کالا می توان برای انواع مته معمولی تعریف کرد.

حالا کد کالای “مته معمولی نمره ۱″ می شود:۴۰۲۰۱۰۰۱

کد کالای “مته معمولی نمره ۲″ می شود: ۴۰۲۰۱۰۰۲

و…

که در نمونه کدهای فوق از سمت چپ به راست عدد ۴ نماینگر ماهیت کالا، ۰۲ کد گروه اصلی، ۰۱ کد گروه فرعی ۰۰۱ و ۰۰۲ کد سریال کالا می باشد.

همیشه می بایست یک دستورالعمل و یا روش کدگذاری تعریف نمود و کالاهای موجود در انبار مطابق دستورالعمل کدگذاری (کتابچه) که توسط انبار تهیه و تنظیم شده، کدگذاری گردد.