تکنولوژی

تکنولوژی توسعه ی نرم افزارهای کوزک به شرح زیر می باشد :

مدیریت فرآیند تولید نرم افزار : RUP

مدیریت نسخ مختلف نرم افزار جهت خصوصی سازی نرم افزار بر اساس نیازمندی های خاص صنایع مختلف

زبان برنامه نویسی سرور : PHP

زبان برنامه نویسی کلاینت : Javascript / Jquery

زبان برنامه نویسی نمایش دهنده ی گزارش ها : Flex

زبان برنامه نویسی گزارش ساز : Flex (در صورت نیاز گزارش ساز مبتنی بر وب جهت تهیه ی گزارش های اختصاصی + آموزش کاربری گزارش ساز، ارائه می شود)

بانک اطلاعاتی : MySQL (قابل ارائه در قالب بانک های اطلاعاتی Oracle, DB2 و SQLServer)

تحت برند و تکنولوژی توسعه ی نرم افزارهای تیم کوزک  www.kavazak.com